اطلاع رسانی قطعی آب(15031947000)

تعريف خدمت:

 

با توجه به اقلیم خشک ایران و کمبود آب، در محدوده های مختلف شهری و روستایی بصورت مقطعی و در موراد ایجاد حادثه بصورت موردی ناگزیر از قطع موقت آب هستیم. در اینصورت برای ایجاد رضایت مشتریان، اطلاع رسانی موضوع جزء خدمات ضروری سازمان به آحاد مردم می باشد.

 

مراحل انجام خدمت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاریخ به روزرسانی:98/2/15