تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب ( کد 15031453104)

تعريف خدمت:

افزايش يا کاهش ظرفيت قراردادي املاک غير مسکوني بر اساس مدارک ارائه شده ( با رعايت مفاد بند 19-4 آئين نامه عملياتي )

 

آدرس محل خدمت و روش ارائه خدمت : 

  • دفاتر ICT روستاها - به صورت حضوري و تعاملي
  • شعب امور شهرستانهاي شرکت آب و فاضلاب روستايي ( مطابق با آدرس درج شده در بخش تماس با ما)  - به صورت حضوري
  • بخش خدمات الکترونيک سايت شرکت به آدرس www.abfar-qazvin.ir - به صورت الکترونيکي و تعاملي

 

مدارک لازم:

- آخرين فيش پرداختي آب بهاء مصرفي

- پروانه بهره برداري

- مجوز افزايش يا کاهش ظرفيت قراردادي از مراجع ذيصلاح

 

هزينه هاي انجام خدمت:

ردیف نام شهرستان و بخش مبلغ كارشناسي تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب مبلغ يك متر مكعب آب  غير خانگي شماره شبای حساب بانک مرکزی
1 قزوين روستاهاي تعرفه شهري 220,000 342,000 IR220100004001118304021331
2 قزوين  بخش مركزي 220,000 342,000 IR220100004001118304021331
3 قزوين بخش الموت شرقي-غربي -طارم و كوهين 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
4 آبيك  بخش مركزي 220,000 285,000 IR220100004001118304021331
5 آبيك بخش بشاريات 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
6 تاكستان بخش مركزي 220,000 285,000 IR220100004001118304021331
7 تاكستان بخش اسفرورين-ضياءآباد و خرمدشت 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
8 البرز كليه بخشها 220,000 285,000 IR220100004001118304021331
9 بوئين زهرا مركزي 220,000 256,500 IR220100004001118304021331
10 بوئين زهرا (دشتابي -رامند و شال) 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
11 آوج كليه بخشها 220,000 228,000 IR220100004001118304021331

مراحل انجام خدمت : 

شناسنامه خدمت:

 

                                                                                                         بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1

1-نوع خدمت : تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

2-شناسه خدمت15031453104

 

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

نام دستگاه مادر : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4-مشخصات خدمت

شرح خدمت

        این فرآیند برای ارائه خدمت افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیر مسکونی بر اساس مدارک ارائه شده با

    رعایت مفاد بند 58-4 و59-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی  تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد.

 

نوع خدمت

Rخدمت به شهروندان(G2C)

Rخدمت به کسب و کار (G2B)

Rخدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)

نوع مخاطبین

 

 

 

متقاضیان تغییر ظرفیت قراردادی

انشعاب آب

 

ماهیت خدمت

*حاکمیتی            

Rتصدی گری

سطح خدمت

*ملی

*منطقه ای

*استانی

*شهری

Rروستایی

رویداد مرتبط با :

*تولد

*آموزش

Rسلامت  

*مالیات

*کسب وکار  

*تامین اجتماعی

*ثبت مالکیت

Rتاسیسات شهری

*بیمه

*ازدواج

*بازنشستگی

*مدارک و گواهینامه ها

*وفات

*سایر

نحوه آغاز خدمت

Rتقاضای گیرنده خدمت

*فرا رسیدن زمانی مشخص

*رخداد رویدادی مشخص

Rتشخیص دستگاه

*سایر :

مدارک لازم برای انجام خدمت

آخرین قبض پرداختیمجوزهای تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) و مقررات ابلاغی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

5-جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در     *ماه   *فصل    Rسال  20 مورد در سال

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بسته به هماهنگیهای صورت گرفته 7 روز کاری

تواتر

*یکبار برای همیشه              ( بنا به ضرورت)                         2 بار در :    *ماه    *فصل    *سال

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار (در صورت تکمیل بودن مدارک )

هزینه ارائه خدمت (ریال)به خدمت گیرندگان

نامشهرستانوبخش

مبلغ(به ریال)

شماره حساب(های)بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

کلیه شهرستانها

بر اساس تعرفه های ابلاغی

IR220100004001118304021331

 

R


 

6-نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfar-qazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :

پایگاه اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین/ خدمات الکترونیک

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

Rالکترونیکی

Rاینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)              *تلفن همراه(برنامه کاربردی)

*پست الکترونیک                                *ارسال پستی

Rتلفن گویا یا مرکز تماس                    *پیام کوتاه

*سایر(با ذکر نحوه دسترسی)


 

 

Rغیر الکترونیکی

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

*جهت احراز اصالت فرد

*جهت احراز اصالت مدرک

*نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

*سایر :

مراجعه به دستگاه :

*ملی

*استانی

Rشهرستانی

 

در مرحله درخواست خدمت

Rالکترونیکی

 

 

 

 

 

Rاینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)                       *تلفن همراه (برنامه کاربردی)

*پست الکترونیک                                        *ارسال پستی

*تلفن گویا یا مرکز تماس                             *پیام کوتاه

Rدفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:10/95/10869

Rعناوین مشابه دفاتر پیشخوان:دفاتر ictروستایی169468/98/13

*سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

 

Rغیر الکترونیکی

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

*جهت احراز اصالت فرد

*جهت احراز اصالت مدرک

*نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

*سایر :

مراجعه به دستگاه :

*ملی

*استانی

Rشهرستانی

مرحله تولید خدمت (فرآیند داخل دستگاه با ارتباط با دیگر دستگاهها)

Rالکترونیکی

*اینترنتی(مانند درگاه دستگاه)      *اینترانتی(ماننداینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

*پست الکترونیک                        *سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

Rغیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

بررسی مدارک توسط سازمان

احراز اصالت مدارک-تکمیل فرایند تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

 

در مرحله  ارائه  خدمت

Rالکترونیکی

 

 

 

 

 

*اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)                       *تلفن همراه (برنامه کاربردی)

*پست الکترونیک                                        *ارسال پستی

*تلفن گویا یا مرکز تماس                             *پیام کوتاه

Rدفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:10/95/10869

Rعناوین مشابه دفاتر پیشخوان:دفاتر ictروستایی169468/98/13

*سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

 

Rغیر الکترونیکی

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

*جهت احراز اصالت فرد

*جهت احراز اصالت مدرک

*نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

*سایر :

مراجعه به دستگاه :

*ملی

*استانی

Rشهرستانی

 

7-ارتباط خدمات با سایر سامانه ها

نام سامانه های دیگر

فیلدهای مورد تبادل

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط online

دسته ای (Batch)

تلفنی 1523

اطلاع رسانی

*

*

*

 

 

*

*

*

 

 

*

*

*

 

 

*

*

*

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای مورد تبادل

مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیر الکترونیکی است،استعلام توسط :

برخط online

دسته ای (Batch)

 

 

 

 

*

*

*دستگاه

*مراجعه کننده

 

 

 

 

*

*

*دستگاه

*مراجعه کننده

9-عناوین فرآیندهای خدمت

فرایند اعمال کردن ظرفیت قرارداد جدید

 

 

 

 

 

10-نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت

 

 

 


نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:علی غلامی

تلفن: 02833343027

پست الکترونیک:                    info@abfar-qazvin.ir

واحد مربوط:اداره خدمات مشترکین و درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های مورد نیاز:

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاريخ بروزرساني: 1398/09/26