اساسنامه

تصويب نامه هيات وزيران وزارت نيرو

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379- اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود:

 

اساسنامه شركت سهامي آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

 فصل اول : کليات و سرمايه

ماده 1:نام شرکت ، شرکت سهامي آب و فاضلاب روستائي استان قزوين است که در اين اساسنامه شرکت ناميده ميشود .

ماده 2 : هدف شرکت ايجاد ، توسعه ، نگهداري ، بهره برداري ، بازسازي و مرمت تأسيسات مربوط به تأمين انتقال ، تقسيم و توزيع آب شرب و بهداشتي ، جمع آوري و انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب روستاها مي باشد .

ماده 3 : مرکز اصلي شرکت ، شهر مرکز استان ، قزوين خواهد بود .

ماده 4 : نوع شرکت سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانين ذي ربط بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي خود اداره مي شود

ماده 5 : مدت شرکت نامحدود است .

ماده 6: سرمايه شرکت عبارت است از مبلغ پنجاه و يك ميليارد (51.500.000.000 ) ريال که به 5.150.000.000سهم ده هزار ( 000/10 ) ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور مي باشد .

تبصره : تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفاً با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد .

فصل دوم : موضوع فعاليت و وظايف شرکت

ماده 7 : براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه ، شرکت با رعايت مقررات و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد :

1-مطالعه واجراي طرح هاي ايجاد و توسعه تأسيسات مربوط به تأمين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها .

2- مطالعه واجراي طرح هاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها ( اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه).

3- نگهداري و بهره برداري از تأسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاه ها ، آبگيرها ، تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاه هاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، سيستم هاي کنترل و شبکه هاي توزيع .

4- نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال ، شبکه جمع آوري و تصفيه خانه .

5- مرمت ، بازسازي و توسعه شبکه ها و تأسيسات آب آشاميدني و تأسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستائي و حفاظت از حريم آنها .

6- تأمين آب آشاميدني در شبکه هاي روستايي بر اساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو .

7- بهره برداري و اداره تأسيسات مرتبط با وظايف که در اختيار شرکت گذارده مي شود .

8- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشارکت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .

9- خريد خدمات از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرائي ، بهره برداري و نگهداري تأسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشترکين به منظور کاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .

10- انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غير دولتي در امور آب و فاضلاب روستايي

11- همکاري و اشتراک مساعي با مؤسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شرکت .

12-انجام هر گونه عمليات و معاملات که براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد .

تبصره : شرکت مجاز به ايجاد شرکت يا سرمايه گذاري در ساير شرکت ها نمي باشد .

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده 8 : ارکان شرکت به شرح زير مي باشد .

1-مجمع عمومي

2- هيئت مديره و مدير عامل

3- بازرس و حسابرس

الف – مجمع عمومي

ماده 9 : نمايندگي سهام در مجامع عمومي شرکت با اعضاي هيئت مديره شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور و رياست آن بعهده رئيس هيئت مديره شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور مي باشد .

ماده 10:مجامع عمومي شرکت عبارتند از :

1-مجمع عمومي

2- مجمع عمومي فوق العاده

ماده 11: مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشکيل خواهد شد . يک بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي که در دستور جلسه مجمع عمومي ذکر شده است . بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شرکت و ساير موضوعاتي که در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .

تبصره : مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي اکثريت اعضاي مجمع يا رئيس هيئت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع مي تواند تشکيل شود .

ماده12: مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اکثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اکثريت آراي کل اعضاء و در مجمع عمومي فوق العاده با حد اقل دو سوم آراي کل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذکر تاريخ و محل تشکيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي که در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده 13: وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير ميباشد :

1-اتخاذ تصميم نسبت به سياست کلي و برنامه هاي عمليات آتي شرکت .

2- رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شرکت .

3- اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شرکت .

4- انتخاب يا عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره و بازرس و حسابرس شرکت .

5- تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره .

6- تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .

7- پيشنهاد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و اموال شرکت با رعايت مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب .

8-بررسي و تأييد بهاي تمام شده آب مصرفي و خدمات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و برقراري انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانوني و ارايه ان به وزارت نيرو .

9-بررسي و تأييد نرخ و آبونمان آب مصرفي و کارمزد و آبونمان جمع آوري و دفع فاضلاب روستاها و هزينه هاي برقراري انشعاب با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارايه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفه هاي مربوط .

تبصره:چنانچه تعرفه هاي مصوب کمتر از بهاي تمام شده باشد ، جبران مابه التفاوت بنحو مشخص توسط مراجع تصويب کننده پيش بيني خواهد شد .

10-تصويب آيين نامه استخدامي شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور و ساير مقررات مربوط .

11- بررسي و تصويب ساختار کلان شرکت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني .

12- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط .

13-تعيين روزنامه کثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شرکت .

14- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي که طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شرکت است و مواردي که در دستور جلسه مجمع قيد شده است .

ماده 14: وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :

1- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا کاهش سرمايه شرکت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

2-بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پيشهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

3-بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

ب- هيئت مديره و مدير عامل

ماده 15:هيئت مديره شرکت مرکب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود که با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شرکت انتخاب مي شوند . اعضاي هيئت مديره مي بايد به صورت تمام وقت درشرکت و يا شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور و يا يکي از شرکتهاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب کشور اشتغال داشته باشند . اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني که تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .

ماده 16:مجمع عمومي عادي مي تواند يک نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب کند که در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر که ادامه فعاليت هر يک از اعضاي اصلي هيئت مديره ( به تشخيص رئيس هيئت مديره شرکت مادر تخصصي) غير ممکن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .تبصره : عضو علي البدل هيئت مديره از بين کارکنان شرکت انتخاب مي شود .

ماده17: جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آراي موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد .

ماده 18: جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکيل و دستور جلسه يک هفته قبل از تشکيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد .در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهد بود .

ماده 19: هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود که صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد .

ماده 20: هيئت مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملات که مرتبط با موضوع فعاليت شرکت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات کامل است .

هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد :

1-پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي کلان شرکت به مجمع عمومي .

2-تأييد برنامه عملياتي شرکت اعم از بهره برداري و توسعه تأسيسات .

3- رسيدگي و تأييد بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهاي مالي شرکت و ارايه آن به مجمع عمومي .

4- تأييد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اموال و استخدامي شرکت و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب .

5- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شرکت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .

6- تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .

ویرایشگر: فاطمه حکاکیان

تاریخ :1398/08/08