داراب بیرنوندی
سرپرست
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

 


مرتضی زمانی
رئيس اداره
اداره حقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

 


کیهان بابایی
رئيس اداره
اداره حراست

 


فاطمه حکاکیان
رئیس اداره
اداره فن آوری و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

 


یحیی عبدی نسب
رئيس اداره
اداره آمار ، برنامه ریزی و بودجه

 


اسماعیل رحیمی
رئيس اداره
اداره بحران ، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

 


حسین رجب پور
رئيس اداره
اداره درآمد و خدمات مشترکین

 


سهراب مژدهی
سرپرست معاونت
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی


ناصر خمسه
رئيس اداره
اداره امور مالی و ذیحسابی


صمد احمدپور
رئيس اداره
اداره توسعه منابع انسانی و آموزش


سهراب مژدهی
رئيس اداره
اداره پشتیبانی و خدمات عمومی


فاطمه قاسمی
رئيس اداره
اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری

 


عین الله رمضانی
معاون
معاونت مهندسی و توسعه


علی ابراهیمی
رئيس اداره
اداره مطالعات و بررسیهای فنی


علی قلیزاده آتانی
رئيس اداره
اداره طرح ، برنامه و توسعه مشارکتهای بخش غیر دولتی

اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب

 


سید محمد حسین ابوترابی
معاون
معاونت بهره برداری


فخرالدین آزاد شهرکی
رئيس اداره
اداره نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب


نسرین جوادی
رئيس اداره
اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاهها


مصطفی پناهی
رئيس اداره
اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف

 


بهروز نقدی بازنشین
مدیر امور
امور آب و فاضلاب شهرستان قزوین

اداره بهره برداری و اجرایی

اداره درآمد و امور مشترکین

 


رامین یعقوبی
مدیر امور
امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان

اداره بهره برداری و اجرایی

اداره درآمد و امور مشترکین

 


امیر طاهرخانی
مدیر امور
امور آب و فاضلاب شهرستان بوئین زهرا

اداره بهره برداری و اجرایی

 


حسن اکبری
مدیر امور
امور آب و فاضلاب شهرستان البرز

 


امین الله شیخ
مدیر امور
امور آب و فاضلاب شهرستان آبیک

 


کمال اسماعیل زادگان
مدیر امور
امور آب و فاضلاب شهرستان آوج