معرفی مدیران امور و روسای ادارات

 

 

داراب بیرنوندی

سرپرست و رئيس هيئت مديره

 تلفن تماس: 02833686963

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

beiranvandi(at)abfar-qazvin.ir    

 موضوع پاسخگويي: کليه مسائل مرتبط با  شرکت

عين الله رمضاني

معاونت طرح و توسعه

تلفن تماس: 02833686962

نمابر:02833686960

آدرس الکترونيک :ramezani(at)abfar-qazvin.ir  

موضوع پاسخگويي: پروژه هاي در دست اجرا و طرح هاي عمراني تملک دارايي

سهراب مژدهی

سرپرست معاون منابع انساني و پشتيباني

 تلفن تماس: 02833686962

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

mozhdehi(at)abfar-qazvin.ir

سيد محمد حسين ابوترابي

 معاون بهربرداري

تلفن تماس: 02833332015

نمابر:02833332070

آدرس الکترونيک: 

abootorabi(at)abfar-qazvin.ir

علی قلیزاده

رييس اداره طرح، برنامه و توسعه مشارکتهاي بخش غير دولتي

 تلفن تماس: 02833686965

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

naghdi(at)abfar-qazvin.ir

سعيد عظيم دخت

ذيحساب شرکت

تلفن تماس: 02833686961

نمابر:02833686960

آدرس الکترونيک :

azimdokht(at)abfar-qazvin.ir

 

فاطمه حکاکيان

رئيس اداره  فن آوري و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

 تلفن تماس: 02833686968

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

hakakian(at)abfar-qazvin.ir

مرتضي زماني

رئيس اداره حقوقي و قراردادها و رسيدگي به شکايات

تلفن تماس: 02833686965

نمابر:02833686960

آدرس الکترونيک :

zamani(at)abfar-qazvin.ir

سميه ذوالقدر

رئيس اداره روابط عمومي و آموزش همگاني

 تلفن تماس: 02833667922

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

zolghadr(at)abfar-qazvin.ir

قاسم نقدی

رئيس اداره نظارت بر طرحهاي آب و فاضلاب

تلفن تماس: 02833686965

نمابر:02833686960

آدرس الکترونيک :

saffari(at)abfar-qazvin.ir

يحيي عبدي نسب

رئيس اداره آمار ، برنامه ريزي و بودجه

 تلفن تماس: 02833688512

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

abdinasab(at)abfar-qazvin.ir

علي ابراهيمي

رئيس اداره بررسيهاي فني و مطالعات

تلفن تماس: 02833686965

نمابر:02833686960

آدرس الکترونيک :

ebrahimi(at)abfar-qazvin.ir

سهراب مژدهی

رئيس اداره پشتيباني و خدمات اداري

 تلفن تماس: 02833688510

 نمابر:02833686960

 آدرس الکترونيک :

mozhdehi(at)abfar-qazvin.ir

بهروز نقدي بازنشين

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان قزوين

تلفن تماس: 02833662099

نمابر:02833332070

آدرس الکترونيک :

naghdi_b(at)abfar-qazvin.ir

رامين يعقوبي

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان

 تلفن تماس:02835229663

 نمابر:02835226296

 آدرس الکترونيک:

yaghoubi(at)abfar-qazvin.ir

امير طاهرخاني

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بوئين زهرا

تلفن تماس:02834229190

 آدرس الکترونيک:

 taherkhani(at)abfar-qazvin.ir

حسن اکبري

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان البرز

 تلفن تماس:02832222571

 نمابر: 02832222571

 آدرس الکترونيک:

akbari(at)abfar-qazvin.ir

امين اله شيخ

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان آبيک

تلفن تماس: 02832880555

نمابر: 02832880555

آدرس الکترونيک :

sheykh(at)abfar-qazvin.ir

کمال اسماعيل زادگان

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان آوج

 تلفن تماس: 02834623854

 نمابر:02834623852

 آدرس الکترونيک:

esmaeilzadegan(at)abfar-qazvin.ir

مصطفي پناهي

رئيس اداره مديريت مصرف ونظارت بر کاهش آب بدون درآمد

تلفن تماس:02833343027

نمابر:02833332070

 آدرس الکترونيک:

panahi(at)abfar-qazvin.ir

نسرين جوادي

رئيس اداره کنترل کيفي و امور آزمايشگاهها

 تلفن تماس: 02833343027

 نمابر: 02833332070

 آدرس الکترونيک:

javadi(at)abfar-qazvin.ir>

فخرالدين آزاد شهرکي

رئيس اداره نگهداري و بهره برداري تاسيسات آب و فاضلاب

تلفن تماس:02833343027

نمابر:02833332070

 آدرس الکترونيک:

azad(at)abfar-qazvin.ir

صمد احمدپور

رئيس اداره توسعه منابع انساني و آموزش

 تلفن تماس: 02833686965

 نمابر: 02833686960

 آدرس الکترونيک:

ahmadpour(at)abfar-qazvin.ir

مهدي قاسمي

مسئول بخش الموت شرقي

تلفکس: 02833622792

آدرس الکترونيک: 

ghasemi(at)abfar-qazvin.ir

گودرز حسني

مسئول بخش الموت غربي

 تلفکس: 02833712387

 آدرس الکترونيک:

hasani(at)abfar-qazvin.ir

ناصر آذرگون

مسئول بخش طارم

تلفکس: 01334602718

آدرس الکترونيک:

azargoon(at)abfar-qazvin.ir

 

اسماعيل رحيمي

رئيس اداره بحران ، بهداشت ، ايمني و محيط زيست (HSE)

 تلفن تماس: 0283343027

 نمابر: 02833332070

 آدرس الکترونيک: 

rahimi(at)abfar-qazvin.ir

حسين رجب پور

رئيس اداره درآمد و خدمات مشترکين

تلفن تماس: 0283343027

نمابر: 02833332070

آدرس الکترونيک :

rajabpour(at)abfar-qazvin.ir

کيهان بابايي

رئيس اداره حراست و امور محرمانه

 تلفکس: 02833361072

 آدرس الکترونيک :

babaei(at)abfar-qazvin.ir

ناصر خمسه

رئيس اداره امور مالي

تلفن تماس: 02833686965

نمابر: 02833686960

آدرس الکترونيک :

khamseh(at)abfar-qazvin.ir

 

فاطمه قاسمی                    

 رئیس اداره تحقیقات،بهره وری و تحول اداری                  تلفکس:02833686965                 آدرس الکترونیک:

          ghasemi(at)abfar-qazvin.ir

                                        

 

 

 

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08