مسئولین پاسخگوی پورتال

سرکار خانم مهندس حکاکیان و جناب آقای مهندس برزگر ،  شماره تماس : 33686968-028 ،  پست الکترونیکی : info@abfar-qazvin.ir

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی :1397/07/01