چشم انداز مطلوب 20 ساله شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

 

1-دسترسي و برخورداري جمعيت روستايي به آب شرب با كيفيت استاندارد به ميزان  95 درصد

2-دسترسي جمعيت روستاها به شبكه جمع آوري ، تصفيه و دفع فاضلاب به ميزان  30 درصد

 3- تحقق خودكفايي و خود اتكايي مالي در عرصه خدمات بر مبناي قيمت تمام شده و در قالب قوانين و مقررات

4- دستيابي به ساختار اداري و مديريتي كارآمد با هدف تسهيل و ارتقاء خدمات با اخذ مجوزهاي لازم

5- دستيابي به تعادل و حفاظت كمي و كيفي منابع آب شرب و بهداشتي با نگرش جامع زيست محيطي با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط

6-دستيابي به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تاسيسات تامين ، انتقال و توزيع از طريق سرمايه گذاري جديد دولت

7-دستيابي به فن آوري پيشرفته و روز آمد براي نيل به بهره وري مطلوب از تاسيسات آب و فاضلاب در قالب دستورالعملهاي سازمان ملي بهره وري

8-گسترش باور همگاني براي آب به عنوان كالاي اقتصادي بدون جايگزين و استفاده بهينه از آن بر پايه الگوي مصرف

9-دستيابي به شرايط مساعد جهت مشاركت بيشتر بخش خصوصي در مراحل ايجاد و بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب در قالب دستورالعملهاي مصوب

10- دستيابي به اهداف مديريت تقاضا با تغيير نگرش از مديريت مصرف به مديريت تقاضا در بهره برداري از منابع آب (تعادل بخشي بين تامين و تقاضا)

 

عنوان

واحد

ابتداي برنامه چهارم

پايان برنامه چهارم (1388)

افق  10 ساله   (1394)

افق  20 ساله   (1404)

دسترسي جمعيت به آب شرب

درصد

65

88

92

95

ظرفيت تامين آب

ميليون متر مكعب

26

36.2

46.4

56

تعداد انشعاب

فقره

49372

78000

96500

123000

طول شبكه توزيع آب

كيلو متر

1508

2608

3144

3700

حجم مخازن

مترمكعب

43408

63408

8320

92000

ميزان هدر رفت آب در تاسيسات

درصد

34

30

25

20

دسترسي به خدمات فاضلاب

درصد

0

7

15

30

طول شبكه جمع آوري فاضلاب

كيلومتر

0

120

250

450

احداث تصفيه خانه فاضلاب

هزارمترمكعب در شبانه روز

0

2811

4300

5800

تعداد روستاهاي تحت پوشش

روستا

240

400

520

633

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار

روستا

603

633

633

633

تعداد روستاهاي سطح 1

روستا

234

332

599

633

تعداد روستاهاي سطح2

روستا

309

267

34

0

تعداد روستاهاي سطح3

روستا

39

26

0

0

تعداد روستاهاي سطح4

روستا

21

8

0

0

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار

نفر

333377

356699

 

 

نصب دستگاه كلرزن

دستگاه

219

400

520

603

 

 

 محدوديتها  

 1. افزايش تقاضا براي دستيابي به آب با كيفيت بهتر

 2. رشد تقاضا و تشديد رقابت بين نيازمنديهاي آبي بخشهاي مختلف (كشاورزي ، صنعت و ...)

 3. محدوديت منابع آب تجديد شونده و كاهش شاخص سرانه آب

 4. افزايش مصرف سرانه آب ناشي از ارتقاء سطح رفاه و بهداشت مردم

 5. بحران ناشي از خشكساليها و نوسانات جوي و برداشت بيش از حد از آب سفره هاي زير زميني

 6. روند رو به رشد آلودگي منابع آب ناشي از عملكرد بخشهاي مختلف صنعتي ،كشاورزي و انساني

 7. محدوديت منابع مالي جهت سرمايه گذاري

 8. عدم توازن بين تعرفه ها و قيمت تمام شده ناشي از اعمال محدوديتهاي قانوني براي منطقي ساختن قيمت خدمات آب و فاضلاب

 9. حجم بالاي زيان انباشته و فرصتهاي از دست رفته

 10. ازدياد فاصله منابع تامين تا نقاط مصرف و افت كيفيت آب در جابجايي طولاني آن

 11. نگرش سنتي به آب به عنوان كالاي ارزان و قابل دسترسي

 12. افزايش قيمت تمام شده محصول بدليل لزوم انتقال آب از دوردست و همچنين افزايش تورم ساليانه

 13. فقدان تاسيسات فاضلاب و عدم توجه مسئولين به فاضلاب روستاها

 14. فرسوده بودن بخش زيادي از تاسيسات آب روستاها

 15. رشد بسيار شتاب گونه جمعيت و مهاجرت به مراكز جمعيتي اقماري استان

 16. حجم فيزيكي بالاي طرح ها و پروژه هاي پيش رو

 17. فرصتهاي از دست رفته ناشي از رشد فزاينده زيان انباشته شركت در اثر تفاوت فاحش بين قيمت تمام شده و قيمت فروش خدمات آب و فاضلاب

 

الزامات

 1. رعايت معيارها و استانداردهاي ملي در ارائه خدمات آب و فاضلاب

 2. توسعه تاسيسات تامين و توزيع آب شرب بهداشتي و ايجاد تاسيسات جمع آوري ، دفع و تصفيه فاضلاب با رعايت معيارهاي فني

 3. استفاده از فن آوري پيشرفته در بهبود و ارتقاء كيفيت منابع آب

 4. تدوين ضوابط و اعمال مقررات تعيين و حفظ حريم هاي كمي ، بهداشتي و زيست محيطي (كيفي) منابع آب

 5. تدوين و اعمال ضوابط و مقررات لازم به منظور جلوگيري از ورود آلاينده هاي صنايع و واحدهاي توليدكننده به منابع آب

 6. توجه به آمايش سرزمين در توسعه مراكز جمعيتي و استقرار صنايع با تاكيد بر پتانسيل هاي آبي

 7. اعمال الگوي مصرف آب همراه با تعرفه هاي ترجيحي متناسب با محدوديت ها و شرايط اقليمي هر منطقه

 8. اولويت بخشي به اعمال روشهاي فراگير مديريت تقاضا و مصرف آب نسبت به مديريت تامين آب

 9. اولويت بخشي و الزام جدي به بازسازي و نوسازي تاسيسات آب استان در جهت افزايش بهره وري و به حداقل رساندن هدر رفت آب

 10. لزوم گسترش استفاده از توان و قابليتهاي بخش خصوصي در ايجاد بهره برداري از تاسيسات آب در چارچوب قوانين مربوطه

 11. ضرورت تنوع بخشي به تامين منابع مالي مورد نياز با تاكيد بر فراهم نمودن زمينه مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

 12. طراحي و تدوين تعرفه هاي منطقي بر مبناي قيمت تمام شده در هر منطقه با ملحوظ داشتن الگوي مصرف ، سرمايه گذاريها و ... در قالب قوانين مصوب و ابلاغ شده

 13. گسترش فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي و ايجاد ارتباط مستمر با مراكز علمي و دانشگاهي به منظور آشنايي و بكارگيري فن آوريهاي پيشرفته

 14. آموزش همگاني براي اصلاح روشهاي مصرف آب با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما و برگزاري كلاسهاي ترويج در سطح روستاها

 15. بكارگيري و گسترش نظام طرح و اجرا با تاكيد بر بازرسي فني و كنترل كيفيت در كليه مراحل طراحي ، ساخت ، نصب و بهره برداري از تاسيسات آب آشاميدني

 16. لزوم بكارگيري وسايل اندازه گيري دقيق و سامانه تله مترينگ در مراكز تامين و مصرف آب با استفاده از فن آوري پيشرفته روز دنيا از طريق نصب كنتورهاي حجمي و ساير فن آوريهاي جديد 

 

راهبردها

 1. توجه به آمايش سرزمين در توسعه پايدار با محوريت منابع آب و توجه به نقاط پرجمعيت

 2. جامع نگري در بهره برداري از منابع آب با اولويت تامين آب شرب و بهداشتي نسبت به ساير مصارف كشاورزي و صنعتي و ...

 3. اولويت بخشي به مديريت تقاضا (مصرف) نسبت به مديريت عرضه (تامين)

 4. ارتقاء مستمر كيفيت عرضه خدمات آب و فاضلاب به مشتركين

 5. تهيه و اجراي برنامه جامع حفاظت كمي و كيفي منابع آب شرب و بهداشتي

 6. تسريع در اجراي طرحهاي فاضلاب با هدف جبران عقب ماندگيهاي اين بخش

 7. شناسايي و بكارگيري راهكارهاي مناسب تجهيز منابع مالي با استفاده از ظرفيتهاي دولتي ، بخش خصوصي و خارجي متناسب با توسعه طرحها و پروژه ها

 8. بهره گيري از كليه شيوه هاي آموزش همگاني (از جمله رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي) بمنظور ارتقاء آگاهي و حساسيت هاي عمومي در ارتباط با مقوله آب و فاضلاب

 9. الزام به رعايت استاندارد كيفي در اجراي تاسيسات خدمات زيربنايي و توليد تجهيزات مورد نياز ، برقراري نظام بازرسي فني و كنترل كيفي در كليه مراحل طراحي و اجراي تاسيسات آب و فاضلاب روستاها

 10. ارتقاي سطح دانش و آگاهي و حساسيتهاي عمومي مردم و مسئولان استان به بخش آب و فاضلاب روستايي

 11. برانگيختن حساسيتهاي ويژه مسئولان به منظور جلوگيري از توسعه بي رويه روستاهاي اقماري استان

 12. گسترش فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي و بكارگيري فن آوري پيشرفته با ملاحظات زيست محيطي به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار با همكاري مراكز دانشگاهي

 13. حمايت از مشاورين ، سازندگان و پيمانكاران به منظور افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعت آب و فاضلاب در چارچوب قوانين

 14. توسعه ارتباط بين بخش آب و فاضلاب و مراكز علمي ، تحقيقاتي و دانشگاهي داخلي و خارجي به منظور بهره گيري مستمر از فن آوريهاي پيشرفته

 15. بهره گيري از فن آوري اطلاعات (IT) در توسعه مديريت بخش

 16. افزايش بهره وري نيروي كار از طريق ارتقاء دانش فني و تخصصي و اعمال سامانه هاي انگيزشي

 17. حركت در جهت رسيدن به مديريت كيفيت فراگير با استقرار و توسعه سيستمهاي مديريت كيفيت

 

ویرایشگر: فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/08/08