((اهم عملكرد شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین در راستاي شعار سال 1391 ))

توليد ملي ، کار و سرمايه ايراني

- طبق رهنمود ارسالي از سوي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشورضروري است ساليانه كليه مخازن، حداقل20 درصد شبكه و خطوط انتقال شستشو داده شوند و همچنين جهت شستشوي بهينه به ازاي هر كيلومتر شبكه و هر 3 كيلومتر خطوط انتقال بايد شيرتخليه نصب گردد. در سال 91 حدود 25 درصد شبكه و خطوط انتقال شستشو شده اند.

- با توجه به كمبود اعتبارات و تخصيص 30 درصد در سال 91 ، تعداد 30 درصد کل مخازن كه در اولويت قرار داشتند مورد شستشو واقع شدند.

- با توجه به کمبود آب شديد و بروز خشکسالي در تعدادي از روستاهاي استان، با نظارت اداره کنترل کيفي، آبرساني سيار به روستاهاي مذکور انجام و بر ميزان كلر باقي مانده موجود توسط كارشناسان نظارت و مقدار آن در محدوده استاندارد حفظ گرديد

- برگزاري دوره آموزشي با همکاري همكاران كنترل كيفي شهرستان ها و معاونت بهداشتي دانشگاه جهت بازآموزي آبداران و بهورزان روستايي در سطح شهرستان ها و در سطح استان

- بازديد دوره اي دانش آموزان از تاسيسات کنترل کيفي و آزمايشگاه مرکزي و ارائه مطلب درخصوص نحوه توليد،انتقال توزيع،گندزدايي و کنترل کيفي آب شرب روستاها كه در دو دوره برگزار گرديد.

- موفقيت آزمايشگاه استان در آزمون هاي تاييد صلاحيت PT در كل كشور كه نشان از سلامت و صحت روش ها، تجهيزات و دانش کارشناسان آزمايشگاه شرکت دارد. آزمون PT آزمون مقايسه بين آزمايشگاهي و سنجش دقت و صحت نتايج آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب مي باشد.

- اداره كنترل كيفي با تعيين اهداف كيفيتي و برنامه ريزي منظم در ارزيابي هاي انجام شده از سوي شركت مهندسي آبفاي كشور در سالهاي 1387،1385 ،1388 و 1389و 1390 نيز موفق به كسب مقام برتر گرديده است.

- همکاري مستمر و فعالانه با کميته سياستگزاري سلامت در راستاي اهداف تعيين شده

- ميانگين درصد مطلوبيت كلرسنجي استان طبق آزمون هاي به عمل آمده 8/98 درصد مي باشد.

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/23