((اهم اهداف شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين در راستاي تحقق شعار سال 1394 ))

دولت و ملت ، همدلي و هم زباني

  • در سال 94 تعداد 39 مجتمع آبرساني 292 ميليارد ريال تصويب و تا کنون مبلغ مبلغ 114 ميليارد ريال تخصيص داده شده است که با تخصيص اعتبارات صندق توسعه و اعتبارات مورد نياز تا پايان سال مالي 95تعداد 32 مجتمع آبرساني در قالب 170 روستا با جمعيتي معادل 146803 نفر به بهره برداري مي رسند
  • 7 مجتمع آبرساني روستايي در قالب 144  روستا با جمعيتي معادل 53027 نفر  با اعتبار مورد نياز 1053 ميليارد ريال در کميته واگذاري شرکت به تصويب رسيده است 

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/23