معافیت ها و جرایم مصوب هیئت مدیره شرکت

مصوبه هيئت مديره براي هزينه هاي متفرقه موضوع ماده 64-4 آيين نامه عملياتي و جرايم تخلفات مشتركين و ساير هزينه هاي نصب و خدمات پس از فروش 95/05/19

رديف

كد خدمت

شرح

هزينه قديم (به ريال)

هزينه پيشنهادي (به ريال)

آخرين تغيير

1

101

هزينه انجام خدمت واگذاري انشعاب آب

200,000

200,000

اسفند 94

2

102

هزينه انجام خدمت واگذاري انشعاب فاضلاب

200,000

200,000

اسفند 94

3

201

هزينه انجام خدمت پاسخ به استعلام

200,000

200,000

اسفند 94

4

202

هزينه انجام خدمت تغيير کاربري انشعاب

200,000

200,000

اسفند 94

5

203

هزينه انجام خدمت تغييرمشخصات (نام و......

200,000

200,000

اسفند 94

6

204

هزينه انجام خدمت تغييرواحد مسکوني

200,000

200,000

اسفند 94

7

205

هزينه انجام خدمت تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

200,000

200,000

اسفند 94

8

206

هزينه انجام خدمت تغيير قطر انشعاب

500,000

500,000

اسفند 94

9

207

هزينه انجام خدمت تفکيک کنتور

500,000

500,000

اسفند 94

10

208

هزينه انجام خدمت تغيير مکان وسايل اندازه گيري

500,000

500,000

اسفند 94

11

209

هزينه انجام خدمت آزمايش وسايل اندازه گيري

200,000

200,000

اسفند 94

12

210

هزينه انجام خدمت تعويض کنتور با درخواست مشترك (كليه سايز ها)

500,000

500,000

اسفند 94

13

211

هزينه انجام خدمت نصب سيفون اضافي

200,000

200,000

اسفند 94

14

212

هزينه انجام خدمت قطع موقت و وصل انشعاب

500,000

500,000

اسفند 94

15

213

هزينه انجام خدمت جمع آوري يا ادغام انشعاب با درخواست مشترك

500,000

500,000

اسفند 94

16

214

هزينه انجام خدمت بررسي صورتحساب مياندوره (صدور قبض مجدد)

10,000

10,000

اسفند 94

17

215

هزينه انجام خدمت بررسي صورتحساب (صدور قبض مجدد

10,000

10,000

اسفند 94

18

216

هزينه انجام خدمت اعلام کارکرد کنتور(صدور قبض مجدد

10,000

10,000

اسفند 94

19

217

هزينه انجام خدمت مشاهده سوابق (المثني و....

10,000

10,000

اسفند 94

20

218

هزينه انجام خدمت امکان پرداخت صورت حساب (صدور قبض مجدد)

10,000

10,000

اسفند 94

21

219

هزينه انجام خدمت بررسي شکايت و......(صدور قبض مجدد

10,000

10,000

اسفند 94

22

220

هزينه انجام خدمت فروش آب تانکري -هر متر مکعب

25,000

25,000

اسفند 94

23

-

هزينه برقراري انشعاب 2/1 اينچ

1,700,000

1,800,000

مرداد95

24

-

هزينه برقراري انشعاب 4/3

1,900,000

2,100,000

مرداد95

25

-

هزينه برقراري انشعاب 1 اينچ

3,000,000

3,300,000

مرداد95

26

-

هزينه تعويض کنتور 2/1

700,000

700,000

آبان 91

27

-

هزينه تعويض کنتور 4/3

800,000

800,000

آبان 91

28

-

هزينه تعويض کنتور 1 اينچ

1,400,000

1,400,000

آبان 91

29

-

جريمه قطع و وصل ( غير مجاز فاقد کنتور بار اول )

500,000

600,000

مرداد95

30

-

جريمه قطع و وصل ( غير مجاز فاقد کنتور بار دوم )

750,000

900,000

مرداد95

31

-

جريمه قطع و وصل ( غير مجاز فاقد کنتور بار سوم )

1,000,000

1,200,000

مرداد95

32

-

دستکاري شبکه و يا برداشتن کنتور

500,000

600,000

مرداد95

33

-

نصب پمپ بر روي شبکه و کنتور

500,000

600,000

مرداد95

34

-

بازديد جهت متقاضيان انشعاب صنعتي

1,000,000

1,000,000

آبان 93

35

-

آب غير مجاز ماهانه معادل 25 متر مکعب

270,000

270,000

مرداد95

36

-

هزينه دادگاه به ازاي هر جلسه

500,000

600,000

مرداد95

37

-

استفاده از آب مشترکين ديگر جهت ساخت و ساز به ازاي هر متر مربع دو متر مکعب و هر متر مکعب

10,800

10,800

اسفند 94

38

-

تضمين پرداخت آب مصرفي ساخت و ساز براي مشتركين غيرخانگي معادل شش ماه در قالب قبض آب بهاء

6,000,000

6,000,000

ارديبهشت 93

39

-

تضمين پرداخت آب مصرفي ساخت وسازواقامت گاه غير دايم معادل شش ماه در قالب قبض آب بهاء

2,000,000

2,000,000

اسفند 94

40

-

انصراف متقاضي خانگي از دريافت انشعاب پس از تشکيل پرونده

100,000

100,000

شهريور 92

41

-

انصراف متقاضي غير خانگي از دريافت انشعاب پس از تشکيل پرونده

1,000,000

1,000,000

ارديبهشت 93

42

-

هزينه حفاري در صورت درخواست مشترك ، هر متر طول (خاكي)

-

100,000

جديد

43

-

هزينه حفاري در صورت درخواست مشترك ، هر متر طول (آسفالت و سنگي)

-

250,000

جديد

44

-

هزينه خريد و نصب انشعاب فاضلاب سايز 110

-

1,800,000

جديد

45

-

هزينه خريد و نصب انشعاب فاضلاب سايز 125

-

2,200,000

جديد

46

-

هزينه خريد و نصب انشعاب فاضلاب سايز 160

-

3,300,000

جديد

47

-

هزينه ترميم آسفالت براي كليه سايز هاي انشعابات آب و فاضلاب-هر متر طول

-

160,000

جديد

 
 
 
معافيت هاي قانوني سال 1397
 
 
 

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

97/10/20:تاریخ بروزرسانی