کلید واژه ها

متقاضي: 

متقاضي عبارت است از : شخصي حقيقي يا حقوقي که برقراري انشعاب يا انشعابات آب و فاضلاب و يا تغيير در قطر انشعاب و ظرفيت قرارداي را درخواست نموده ولي هنوز درخواست وي انجام نشده است.

مشترک: 

مشترک عبارت است از : شخصي حقيقي يا حقوقي که انشعاب يا انشعاب هاي (آب و فاضلاب) مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار شده باشد.

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاریخ بروزرسانی:1397/04/31