تعرفه آب بهاء

مصوبه وزير نيرو

موضوع مصوبه : تعرفه هاي آب و خدمات دفع فاضلاب و شرايط عمومي آنها براي مشترکين تحت پوشش شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستائي

مستند صدور مصوبه : تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 94/33640/20/100 مورخ 1394/07/12

بدينوسيله تعرفه هاي آب بهاء ، کارمزد دفع فاصلاب و ساير شرايط عمومي آنها براي کليه مشترکين تحت پوشش شرکت هاي آب وفاضلاب شهري و روستائي براي اجرا از تاريخ 1394/07/01 به شرح پيوست(ممهور به مهر دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق وخصوصي سازي) تعيين مي گردد.

-قيمت آب روستائي

تعرفه آب بها براي كاربري خانگي روستايي معادل پنجاه (50) درصد و براي كاربري غير خانگي روستايي معادل صد(100)درصد تعرفه آب (پس از اعمال ضريب تعديل شهري )نزديكترين شهر تعيين مي گردد.

 

1-قيمت آب مصارف خانگي در پله هاي مختلف مصرف :

 

قيمت نسبت به مازاد مصرف

(متر مکعب /ريال)

ميزان آب مصرفي ماهانه

(مترمکعب)

710

0

1062

5<x <10

1414

10<x < 15

1852

15 <x < 20

2700

20 <x < 25

4248

25 <x < 30

5790

30<x < 35

7722

35 <x < 40

16731

40 <x < 50

33462

x>50

 

2-قيمت آب مصارف مشترکين غير خانگي :

نوع کاربري

مصارف تحت پوشش

قيمت يک متر مکعب(ريال)

صنعتي

 

 

کليه واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه از مراجع ذيصلاح

5760

عمومي و دولتي

 

مراکز دولتي غير آموزشي ، صدا و سيما، مراکز نظامي و انتظامي ، فضاي سبز شهرها و مصارف اشتراکي شهرکها و مجتمع هاي مسکوني ، گرمابه ها ، نانوائي ها

7776

آموزشي و اماکن مذهبي

 

مهد کودک ها ،کودکستان ها، مدارس ، دانشگاهها، باشگاههاي ورزشي ، کتابخانه ها ، موزه ها ، مراکز آموزش فني و حرفه اي و حوزه هاي علميه ، مراکز نگهداري از معلولين و ايتام و افراد بي سرپرست، بقاع متبرکه ، گلزار شهدا و بيمارستانهاي آموزشي و مراکز درماني بيماري هاي خاص

2880

آزاد و بنائي

 

مصارف ساخت و ساز (بنايي)

10800

تجاري

واحدهاي تجاري، ساير مراکز خدمات غير دولتي

9972

 

ساير

 

شيرهاي برداشت عمومي و آتش نشاني

1440

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاریخ بروزرسانی:1397/05/06