اقلام پايه و عملکرد سال 95
تاريخ استخراج گزارش :1396/05/09

 

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
  805     روستا تعداد کل روستاها 1
  104153     خانوار خانوار کل روستاها 2
  327960     نفر جمعيت کل روستاها 3
  486     روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آب 4
  286986     نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب 5
  0     شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش آب 6
  0     نفر جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب 7
  87.51     درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب 8
  700 99   روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار 9
  103055 12017   خانوار خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار 10
  324894 17908   نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار 11
9 348 22 11 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 12
5121 244017 10265 9172 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 13
-2 10 5 1 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 14
-331 2987 1236 152 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 15
-4 117 1 4 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 16
-2764 42125 -5816 -6317 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 17
-3 147 33 -14 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 18
-2026 26680 7342 -2723 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 19
  81.74     درصد شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم 20
  78 38 -2 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 21
  9085. 4881 -284 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 22
160   212 180 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 23
96000   129373 96600 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 24
30   38 38 روستا تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 25
4680   5155 5100 نفر جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 26
4200 106741 2649 4150 فقره تعداد مشتركين مسكوني 27
207 3169 115 188 فقره تعداد مشتركين تجاري و صنعتي 28
38 2201 26 67 فقره تعداد مشتركين عمومي و اداري 29
3 1180 156 95 فقره تعداد مشتركين ساير 30
4448 113291 2946 4500 فقره تعداد كل مشتركين 31

 

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
8 350 9 11 حلقه تعداد چاه در مدار 1
1 221 3 3 دهنه تعداد چشمه 2
  32     رشته تعداد قنات 3
        مورد تعداد آبهاي سطحي 4
9 603 12 14 تعداد تعداد کل منابع تامين آب 5
.79 37.094 3.69 1.041 ميليون متر مكعب درسال حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب 6
.   . . ميليون متر مكعب درسال حجم آب سطحي 7
29.805   29.953 30.295 ميليون متر مكعب درسال حجم آب زيرزميني 8
29.805   29.953 30.295 ميليون متر مكعب درسال حجم کل آب توليدي 9
21.25   21.357 21.6 ميليون متر مكعب درسال حجم فروش آب 10
28.7   28.7 28.7 درصد آب بدون درآمد 11
  598 8   باب تعداد کل مخازن 12
  67478. 2372.   متر مكعب حجم کل مخازن 13
5 518 8 9 باب تعداد مخازن در مدار 14
1500. 61950. 2372. 6300. متر مكعب حجم مخازن در مدار 15
40. 1612.482 21.35 31. كيلو متر ميزان توسعه خطوط انتقال آب 16
8.   12.659 9. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال 17
33. 2404.75 16.909 34. كيلو متر ميزان توسعه شبكه توزيع آب 18
6.   18.122 10. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب 19
  17     دستگاه تعداد دستگاههاي کلرزني گازي 20
14 403 16 10 دستگاه تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي 21
14 420 16 10 دستگاه تعداد کل دستگاههاي کلرزني 22
  55 3   ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 23
. 58907.8 3024. . مترمکعب در روز ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 24
        مدول/واحد تعداد تصفيه خانه آب 25
. . . . متر مکعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب 26
. .   . متر مکعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب 27
  5     واحد تعداد آزمايشگاه آب 28
127   145 143 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب 29
23   43 39 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب 30
        روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب 31
        مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب 32
10787   9631 9318 ريال متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر 33
4019   3644 3150 ريال متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت 34
190   192 210 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف سرانه هر نفر 35

 

اقلام پايه بخش فاضلاب

پيش بيني
سال آينده
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
2   1 3 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي فاضلاب 1
        مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي فاضلاب 2
      10 روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 3
        مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 4
  3     روستا تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب 5
  4478     نفر جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب 6
  3     روستا تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب 7
  1.39     درصد درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب 8
  1738     فقره تعداد مشترکين فاضلاب 9
. . . . کيلومتر ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب 10
  27. .   کيلومتر ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 11
516     516 متر مكعب در روز حجم فاضلاب - جمع آوري شده 12
516     516 متر مكعب در روز حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب) 13
1     1 مدول / واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب 14
516     516 متر مكعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب 15
        متر مكعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب 16
1     1 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 17
        واحد تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب 18

 

آخرين وضعيت روستاها

  روستاهاي بالاي 20 خانوار  
    سطح 2 سطح 1    
  غير برخوردار غير تحت پوشش تحت پوشش غير تحت پوشش تحت پوشش    
شاخص بهره مندي جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد شهرستان رديف
93.13 157 69 1 757 267 8 1648 544 4 389 117 1 24907 8090 42 27858 9087 56 آبيك 1
71.41 1494 479 11 4153 1398 19 6350 2041 20 618 208 2 19433 6074 40 32048 10200 92 آوج 2
96.48       620 221 3 154 55 1       15273 4853 11 16047 5129 15 البرز 3
89.07 194 55 2 2952 856 8 6687 2054 16 560 171 2 55745 16997 70 66138 20133 98 بويين زهرا 4
85.99 101 31 1 196 56 2 10969 3539 27       47616 14697 61 58882 18323 91 تاكستان 5
74.02 7139 2564 63 18002 6407 107 16317 5236 49 1420 480 5 81043 25496 124 123921 40183 348 قزوين 6
81.74 9085 3198 78 26680 9205 147 42125 13469 117 2987 976 10 244017 76207 348 324894 103055 700 جمع شرکت

 

عملكرد اعتبارات تملك دارايي و كمك زيان و درآمد آب

(ارقام به ميليون ريال)

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض درآمد (آب بها) محقق شده کمک زيان دريافتي از دولت ميزان اعتبار تملک دارايي    
      بخش فاضلاب بخش آب    
    تخصيص مصوب تخصيص مصوب تخصيص مصوب شهرستان رديف
83.85 11427.     5000. 5000. 29059. 54592. آبيك 1
45.22 5952.         20017. 38795. آوج 2
69.84 3304.         5298. 16770. البرز 3
60.94 15288.         53615. 91855. بويين زهرا 4
58.34 12929.         31662. 53915. تاكستان 5
    22484. 22484.         ستاد 6
62.2 23377.         63591. 127914. قزوين 7
63.13 72277. 22484. 22484. 5000. 5000. 203242. 383841. جمع کل

 

ویرایشگر: فاطمه فیضی
تاریخ بروزرسانی: 1397/05/07