اقلام پايه و عملکرد سال 93

تاريخ استخراج گزارش : 1394/04/31

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
805 روستا تعداد کل روستاها 1
93091 خانوار خانوار کل روستاها 2
312900 نفر جمعيت کل روستاها 3
483 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آب 4
283210 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب 5
0 شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش آب 6
0 نفر جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب 7
90.51 درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب 8
602 0 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار 9
91074 0 خانوار خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار 10
306489 0 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار 11
14 318 28 16 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 12
6343 230376 15844 11319 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 13
1 3 -3 -1 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 14
63 1164 -705 -417 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 15
3 124 -15 -6 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 16
-2863 50700 -12874 -9529 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 17
-16 115 -9 -7 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 18
-3366 19794 -2205 -1197 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 19
81.76 درصد شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم 20
-2 42 -1 -2 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 21
-177 4455. -60 -176 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 22
196 169 125 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 23
104263 90420 40274 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 24
30 29 30 روستا تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 25
5100 4800 5500 نفر جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 26
4620 100709 3468 5490 فقره تعداد مشتركين مسكوني 27
203 2855 236 137 فقره تعداد مشتركين تجاري و صنعتي 28
67 1937 80 100 فقره تعداد مشتركين عمومي و اداري 29
110 1153 480 56 فقره تعداد مشتركين ساير 30
5000 106654 4264 5783 فقره تعداد كل مشتركين 31

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
24 333 22 15 حلقه تعداد چاه در مدار 1
18 218 11 9 دهنه تعداد چشمه 2
32 2 2 رشته تعداد قنات 3
مورد تعداد آبهاي سطحي 4
42 583 35 26 تعداد تعداد کل منابع تامين آب 5
3.643 30.455 4.391 1.358 ميليون متر مكعب درسال حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب 6
. . . ميليون متر مكعب درسال حجم آب سطحي 7
30.41 28.89 31.018 ميليون متر مكعب درسال حجم آب زيرزميني 8
30.41 28.89 31.018 ميليون متر مكعب درسال حجم کل آب توليدي 9
21.6 20.512 22.023 ميليون متر مكعب درسال حجم فروش آب 10
28.97 29. 29. درصد آب بدون درآمد 11
587 24 باب تعداد کل مخازن 12
64233. 1484. متر مكعب حجم کل مخازن 13
21 505 22 4 باب تعداد مخازن در مدار 14
6000. 57956. 1434. 2500. متر مكعب حجم مخازن در مدار 15
50. 1553.324 42.877 45.2 كيلو متر ميزان توسعه خطوط انتقال آب 16
19 7.018 5.5 كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال 17
40. 2360.416 66.951 39.9 كيلو متر ميزان توسعه شبكه توزيع آب 18
25. 2.686 19. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب 19
28 2 2 دستگاه تعداد دستگاههاي کلرزني گازي 20
12 381 15 10 دستگاه تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي 21
12 409 17 12 دستگاه تعداد کل دستگاههاي کلرزني 22
7 50 3 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 23
6220.8 54691. 385. . مترمکعب در روز ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 24
مدول/واحد تعداد تصفيه خانه آب 25
. . . . متر مکعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب 26
. . . متر مکعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب 27
5 واحد تعداد آزمايشگاه آب 28
205 204 176 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب 29
36 39 11 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب 30
5 10 روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب 31
1 1 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب 32
9815 7550 5422 ريال متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر 33
1650 1260 1454 ريال متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت 34
210 211 213 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف سرانه هر نفر 35

پيش بيني
سال آينده
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
5 3 3 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي فاضلاب 1
مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي فاضلاب 2
9 8 8 روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 3
مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 4
روستا تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب 5
نفر جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب 6
3 روستا تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب 7
. درصد درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب 8
فقره تعداد مشترکين فاضلاب 9
. . . . کيلومتر ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب 10
27. . کيلومتر ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 11
477 477 متر مكعب در روز حجم فاضلاب - جمع آوري شده 12
477 477 متر مكعب در روز حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب) 13
1 1 مدول / واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب 14
477 477 متر مكعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب 15
متر مكعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب 16
1 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 17
واحد تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب 18

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض درآمد (آب بها) محقق شده کمک زيان دريافتي از دولت ميزان اعتبار تملک دارايي
بخش فاضلاب بخش آب
تخصيص مصوب تخصيص مصوب تخصيص مصوب شهرستان رديف
72.7 4744. 4000. 6800. 16941. 31341. آبيك 1
33.41 1967. 13552. 32123. آوج 2
61.49 1582. 400. 500. 2938. 11013. البرز 3
43.93 6489. 39971. 58176. بويين زهرا 4
47.03 5520. . 500. 29374. 48784. تاكستان 5
17640. 20560. ستاد 6
52.73 8502. 450. 1550. 30978. 61443. قزوين 7
51.64 28804. 17640. 20560. 4850. 9350. 133754. 242880. جمع کل

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/26