اقلام پايه و عملکرد سال 92

تاريخ استخراج گزارش : 1393/04/31

پیش بینی سال بعد وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
805 روستا تعداد کل روستاها 1
93091 خانوار خانوار کل روستاها 2
312900 نفر جمعيت کل روستاها 3
468 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آب 4
280137 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب 5
0 شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش آب 6
0 نفر جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب 7
89.53 درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب 8
602 0 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار 9
91074 0 خانوار خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار 10
306489 0 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار 11
16 290 -60 14 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 12
11319 214532 -32878 5630 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 13
-1 6 -13 -9 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 14
-417 1869 -4683 -4754 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 15
-6 139 64 17 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 16
-9529 63574 38868 5748 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 17
-7 124 9 -20 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 18
-1197 21999 -1307 -6340 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 19
78.14 درصد شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم 20
-2 43 -2 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 21
-176 4515. -284 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 22
125 113 124 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 23
40274 70818 78753 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 24
30 32 30 روستا تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 25
5500 5716 5500 نفر جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 26
102731 97241 5079 4700 فقره تعداد مشتركين مسكوني 27
2756 2619 308 115 فقره تعداد مشتركين تجاري و صنعتي 28
1957 1857 59 52 فقره تعداد مشتركين عمومي و اداري 29
729 673 216 133 فقره تعداد مشتركين ساير 30
108173 102390 5662 5000 فقره تعداد كل مشتركين 31

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
15 318 9 4 حلقه تعداد چاه در مدار 1
9 208 1 4 دهنه تعداد چشمه 2
2 30 رشته تعداد قنات 3
مورد تعداد آبهاي سطحي 4
26 556 10 8 تعداد تعداد کل منابع تامين آب 5
1.358 26.058 .916 .47 ميليون متر مكعب درسال حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب 6
. . . ميليون متر مكعب درسال حجم آب سطحي 7
31.018 28.332 28.164 ميليون متر مكعب درسال حجم آب زيرزميني 8
31.018 28.332 28.164 ميليون متر مكعب درسال حجم کل آب توليدي 9
22.023 19.832 20.56 ميليون متر مكعب درسال حجم فروش آب 10
29. 30. 27. درصد آب بدون درآمد 11
584 3 باب تعداد کل مخازن 12
63825. 650. متر مكعب حجم کل مخازن 13
4 484 3 5 باب تعداد مخازن در مدار 14
2500. 56544. 650. 1000. متر مكعب حجم مخازن در مدار 15
45.2 1510.447 8.55 25. كيلو متر ميزان توسعه خطوط انتقال آب 16
5.5 3.346 4. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال 17
39.9 2293.465 23.53 30. كيلو متر ميزان توسعه شبكه توزيع آب 18
19. 2.36 13. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب 19
2 26 2 دستگاه تعداد دستگاههاي کلرزني گازي 20
10 369 8 10 دستگاه تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي 21
12 395 8 12 دستگاه تعداد کل دستگاههاي کلرزني 22
47 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 23
. 54306. . . مترمکعب در روز ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 24
مدول/واحد تعداد تصفيه خانه آب 25
. . . . متر مکعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب 26
. . . متر مکعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب 27
5 واحد تعداد آزمايشگاه آب 28
176 192 103 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب 29
11 6 6 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب 30
روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب 31

1 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب 32
5422 4141 5000 ريال متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر 33
1454 1188 1260 ريال متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت 34
213 211 208 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف سرانه هر نفر 35

پيش بيني
سال آينده

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
3 2 3 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي فاضلاب 1
مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي فاضلاب 2
8 2 11 روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 3
مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 4
روستا تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب 5
نفر جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب 6
روستا تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب 7
. درصد درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب 8
فقره تعداد مشترکين فاضلاب 9
. . . . کيلومتر ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب 10
27. . کيلومتر ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 11
477 570 متر مكعب در روز حجم فاضلاب - جمع آوري شده 12
477 570 متر مكعب در روز حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب) 13
1 2 مدول / واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب 14
477 570 متر مكعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب 15
متر مكعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب 16
واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 17
واحد تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب 18

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض درآمد (آب بها) محقق شده کمک زيان دريافتي از دولت ميزان اعتبار تملک دارايي
بخش فاضلاب بخش آب
تخصيص مصوب تخصيص مصوب تخصيص مصوب شهرستان رديف
60.25 3729. 4070. 5000. 6515. 13744. آبيك 1
29.87 1679. 7770.5 12414. آوج 2
59.2 1579. 500. 1708. 5068. البرز 3
39.28 5782. 8940. 20231. بويين زهرا 4
41.17 4531. 7501. 18735. تاكستان 5
20002. 20002. ستاد 6
45.96 6543. 200. 17543. 38975. قزوين 7
45.1 23843. 20002. 20002. 4070. 5700. 49977.5 109167. جمع کل

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/26