الویت های تحقیقاتی

اولويت تحقيقاتي شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين در سال 1396

عنوان محور *

عنوان زیر محور*

عنوان شرکت*

عنوان تحقیق

عنوان مشکل کلیدی

نوع تحقیق*

اسناد بالا دستی*

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق آیین نامه تعریف داوری،نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی*

نياز و دلایلي که انجام پروژه آن را برطرف مي کند

اهداف مورد انتظار (حداکتر 50 کلمه)

محصول نهایی*

محور2.منابع آّب

آب زیر زمینی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

بررسی تاثیر استفاده از تابلوهای درایو در افزایش عمر چاهها

خرابی شدید جداره چاه در اثر برداشت بی رویه

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 1-1-4

خرابی شدید جداره چاه در اثر برداشت بی رویه

ارائه راهکار در خصوص افزایش طول عمر چاه

ارائه راه حل مشکل

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان
تاریخ بروزرسانی:97/04/27