موضوعات پايان نامه(کارشناسي ارشد و دکترا)

 

1-     بررسي فلزات سنگين موجود در برخي منابع تامين آب شرب و ارائه راهکار بهينه حذف آن

2-     بررسي باقيمانده سموم مصرفي در منابع تامين آب استان و ارائه راهکار بهينه حذف آن

3-     بررسي مزايا و معايب اقتصادي و اجتماعي استفاده از آب شيرين کن هاي خورشيدي در روستاهايي

 که مشکل کيفيت آب دارند

4-     استفاده از آب شيرين کن هاي خورشيدي در روستاهاي دور دست

5-     ارزيابي راندمان ايستگاههاي پمپاژ و موتور پمپ هاي آبرساني

6-     اثرات استفاده از زمين و فاضلاب خانگي روي خصوصيات آب شامل نيترات،نيتريت،آمونياک،اورتو

 فسفات،کلر و ميکروبهاي شاخص آلودگي (مطالعه موردي در هر دهستان يا حوضه آبريز استان قزوين)

7-     اثرات آلايندگي مصرف کودهاي شيميايي بر منابع آب و خاک (مطالعه موردي در هر دهستان يا

 حوضه آبريز استان قزوين)

8-     ارزيابي آزمايشگاهي کارايي ردياب هاي گوناگون براي استفاده از رديابي منابع آب روستايي

9-     بررسي تاثير خشکسالي هاي مستمر بر کاهش آبدهي آب روستاهاي تحت پوشش

10-بررسي تاثير رانش و نشست زمين بر کاهش آبدهي چاههاي روستاهاي تحت پوشش

11-ارزيابي تطبيقي اقتصادي طرحهاي اجرا شده بخش آب در شرکت آب و فاضلاب روستايي استان

 قزوين (بررسي هزينه هاي استحصال آب در روستاهاي استان و مقايسه با درآمدهاي شرکت)

12-ارزيابي ريسک تغيير اقليم  و تاثير آن بر منابع آب روستاهاي استان قزوين

13-ارزيابي ميزان تغييرات فصلي نيترات در آب هاي زيرزميني در روستاهاي شهرستان آبيک ،البرز ،بوئين

 زهرا، تاکستان و قزوين

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08