پروژه های تحقیقاتی اجرا شده شرکت آب و فاضلاب روستایی

 

سال

نام پروژة تحقيقاتي

1384

طرح جامع آب روستاهاي استان قزوين

1385

طرح تعميرات پيشگيرانه PM

1385

نظارت بر كاهش آب بحساب نيامده

1387

استقرار سيستم مديريت يكپارچه IMS

1388

بررسي علل تحت پوشش در نيامدن 200 روستاي استان قزوين نسبت به خدمات شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1389

افزايش مقاومت بتن مخازن آب با استفاده از آب مغناطيسي

1389

استفاده از فناوري آب مغناطيسي در  فرآيند تصفيه آب آشاميدني و بررسي تاثير آن بر سلامتي انسان

1390

بررسي روشهاي كاهش تلفات آب در سيستم  آبرساني مجتمع رزجرد و ارائه راهكار هاي اجرايي مناسب

1392

بررسي علل خوردگي و سوراخ شدگي لوله هاي فولادي و چدني در مجتمع هاي افشاريه و رجايي دشت و ارائه راهکار مناسب

 
ویرایشگر: فاطمه حکاکیان
تاريخ بروزرساني :1398/09/13