برخوردار و غير برخوردار
 
تاريخ استخراج گزارش :1394/04/31
 
آخرين وضعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار از لحاظ برخورداري از آب آشاميدني

 

 

روستاهاي بالاي 20 خانوار

 

 

 

سطح 2

سطح 1

 

 

 

غير برخوردار

غير تحت پوشش

تحت پوشش

غير تحت پوشش

تحت پوشش

 

 

شاخص بهره مندي

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

شهرستان

رديف

93.13

157

69

1

757

267

8

1648

544

4

389

117

1

24907

8090

42

27858

9087

56

آبيك

1

71.41

1494

479

11

4153

1398

19

6350

2041

20

618

208

2

19433

6074

40

32048

10200

92

آوج

2

96.48

 

 

 

620

221

3

154

55

1

 

 

 

15273

4853

11

16047

5129

15

البرز

3

89.07

194

55

2

2952

856

8

6687

2054

16

560

171

2

55745

16997

70

66138

20133

98

بويين زهرا

4

85.99

101

31

1

196

56

2

10969

3539

27

 

 

 

47616

14697

61

58882

18323

91

تاكستان

5

74.02

7139

2564

63

18002

6407

107

16317

5236

49

1420

480

5

81043

25496

124

123921

40183

348

قزوين

6

81.74

9085

3198

78

26680

9205

147

42125

13469

117

2987

976

10

244017

76207

348

324894

103055

700

جمع شرکت

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/26