پیش بینی پروژه های عملیاتی سال 97

 

پروژه شهرستان  چاه عمیق  چاه دستی  بهسازی چشمه و قنات شبکه  انتقال  مخزن زمینی  مخزن هوایی  ایستگاه پمپاژ اتاقک فرمان 
حلقه حلقه دهنه کیلومتر کیلومتر مترمکعب مترمکعب باب مورد
تعمیر و نگهداری البرز البرز                  
تعمیر و نگهداری آبیک  آبیک                   
تعمیر و نگهداری آوج  آوج                   
تعمیر و نگهداری  بوئین زهرا  بوئین زهرا                  
تعمیر و نگهداری  تاکستان  تاکستان                   
تعمیر و نگهداری  قزوین  قزوین                   
ارنجک قزوین              100    
حمیدآباد قزوین          1.2        
گرکین قزوین                   
دربند قزوین        2   100      
بزولین  قزوین            100      
قدیم آباد قزوین              100    
گونج قزوین        1          
زرآباد قزوین          1        
کمال آباد قزوین        0.4   50      
بک باغی قزوین        2.8          
حسین آباد قاقازان قزوین    1              
مجتمع خرمن سوخته  قزوین                   
سنبل آباد قزوین                   
سوته کش قزوین      1   1.6        
شترک قزوین                  1
لات قزوین          1.2        
یارود قزوین        0.3 1        
فاضلاب طزرکش  قزوین                   
الوندی قزوین                   
اورکن کرد قزوین    1              
آقابابا قزوین                   
آلتین کش قزوین    1              
باغستان قزوین      1            
پررود قزوین            100      
حسن خانی قزوین    1             1
خرزان قزوین        1.8          
خشکچال قزوین          0.2        
دستجرد علیا قزوین                   
طزازان  قزوین                   
زردچین قزوین        1.7 2.2        
زرین خانی قزوین                   
جنگال وش قزوین                   
قسطین لار قزوین            200      
کلایه قزوین      1            
کلج قزوین    1       600      
کوگیر علیا و سفلی قزوین            500      
مرگ قزوین        2.5          
میرخوند علیا قزوین    1              
وخمان جودکی قزوین                   
زاجکان علیا و سفلی قزوین        0.5          
شیرین سو قزوین                   
الولک قزوین                   
خاکینه قزوین    1              
نظام آباد قزوین                   
وربن قزوین      1   2 50      
روچ سفلی قزوین          2        
نیارک  قزوین                   
مجتمع رزجرد نجم آباد قزوین  1     1 1        
مجتمع رازمیان  قزوین        1 2        
مجتمع گرمارود قزوین          1 800      
مجتمع  رجائی دشت  قزوین  1     2 1        
مجتمع  نجف آباد قزوین  1                
مجتمع  الموت   قزوین        0.5   210      
مجتمع ماهین  قزوین        9 3.5        
مجتمع  قاقازان  قزوین  1 1   1 5 3000      
مجتمع  قوشجی   قزوین          2 1000      
مجتمع  سنگان  قزوین            450      
مجتمع  فیشان  قزوین      1   1.7        
گرمارود سینا قزوین      1            
گازرخان قزوین      1   1        
سماق قزوین            50      
آتان قزوین      1     50      
سفیده کش قزوین                   
کافر کش  قزوین      1   1        
پلنگه  قزوین            100      
مهدی آباد قزوین            500      
سرخ کوله قزوین            60      
دیال آباد تاکستان        1 2.5        
خرم آباد تاکستان                  1
کهک تاکستان                   
محمودآباد تاکستان                   
لوشکان تاکستان            500     1
علنقیه تاکستان      1            
قرقسین تاکستان              100    
پناه آباد تاکستان          2.4        
سینک تاکستان      1   1.2        
کورچشمه تاکستان      1            
مجتمع شنتق  تاکستان      1            
ساج تاکستان                  1
اورنه تاکستان      1            
شاکین تاکستان          1.6        
اونقاش تاکستان      1 0.02 2        
قره باغ تاکستان          3.2        
دربهان تاکستان                   
آقچه کند تاکستان        0.6          
فشالنج تاکستان                   
حمید آباد تاکستان        0.44          
اسلام آباد تاکستان        1.5          
جهان آباد تاکستان        0.7 1.6        
ورسج تاکستان        0.36          
چوزه تاکستان      1            
حسن آباد سادات تاکستان    1             1
حسین آباد دودانگه تاکستان                   
یزده رود تاکستان            50      
کنشکین تاکستان      1   2        
آزادده تاکستان                   
قلعه شهدا تاکستان                   
یاری آباد تاکستان                   
انداق تاکستان                   
قره قورتان تاکستان          2.5        
سیف آباد تاکستان          1        
رادکان تاکستان          1        
مجتمع فارسجین  تاکستان          8        
مجتمع ضیا آباد 1و2 تاکستان            150      
ولازجرد تاکستان                   
یزده رود تاکستان                   
حجیب بوئین زهرا         0.3 50      
خونان بوئین زهرا         0.4        
چلمبر بوئین زهرا                  
قمیک کوچک بوئین زهرا                  
عصمت  بوئین زهرا                  
صدرآباد بوئین زهرا                  
زلیخا بوئین زهرا           50      
شادمهان بوئین زهرا 1       0.3        
شهرک مدرس بوئین زهرا 1                
کله دره بوئین زهرا 1       0.2        
خیارج بوئین زهرا                  
طزرک بوئین زهرا           500      
خوزنین بوئین زهرا 1       0.5        
سخص آباد بوئین زهرا                  
لیا بوئین زهرا                  
مجتمع تفک  بوئین زهرا                  
چلمبر بوئین زهرا       2.5          
قمیک کوچک  بوئین زهرا       1.2          
مجتمع زین آباد بوئین زهرا           500      
مجتمع جوهرین  بوئین زهرا           500      
مجتمع کوند بوئین زهرا                  
مجتمع رودک  بوئین زهرا                  
ولی آباد بوئین زهرا                  
عبدالرباب آباد بوئین زهرا                  
حاجی عرب بوئین زهرا                  
قشلاق حاجی آباد بوئین زهرا                  
نصرت آباد بایه بوئین زهرا                  
سولیقان بوئین زهرا                  
شهرستانک بوئین زهرا                  
ولد آباد بوئین زهرا                  
آراسنج بالا بوئین زهرا                  
آراسنج پایین بوئین زهرا                  
امیر آباد کهنه  بوئین زهرا                  
مجتمع سوراوجین  بوئین زهرا 1                
مجتمع شارد بوئین زهرا           500      
مجتمع آقچه مزار بوئین زهرا 1                
مجتمع قشلاق مرانلو بوئین زهرا         1 100   1  
مجتمع  حکیم آباد بوئین زهرا                  
مجتمع  ابراهیم آباد  بوئین زهرا                  
قشلاق آبیک  1       0.5       1
آبیک سفلی آبیک  1       0.4       1
دبیریان آبیک        5          
کذلک آبیک          0.7        
ابراهیم آباد کوهپایه آبیک            200      
تازه آباد آبیک  1       0.5        
عبدل آباد آبیک  1       0.5        
زرگر آبیک  1                
چناسک آبیک            300      
امرودک آبیک        3          
باقرآباد کرد آبیک        3          
ابراهیم آباد بافنده  آبیک                   
کوندج آبیک                   
خاکشان آبیک                   
انجیلاق آبیک                   
نوده آبیک                   
شکرناب آبیک                   
حلال آبادمالی آباد آبیک                   
حاجی تپه آبیک                   
فاضلاب قشلاق  آبیک                   
فاضلاب زیاران  آبیک                   
مجتمع  ناصر آباد آبیک                   
مجتمع قشلاق  آبیک              100    
مجتمع شهرستان  آبیک          1 200   1  
مجتمع یانس آباد آبیک                   
مجتمع زیاران   آبیک                   
صمغ آباد آبیک                   
حصار خروان  البرز 1       1       1
ولامدر البرز                  
دیزج البرز       1          
حسن آباد کلج  البرز             100    
اکبر آباد البرز     1 1.2 1.6        
ورس  البرز     1   4.5        
کوچار البرز             100    
مشهد آوج          0.3        
هرایین آوج          1.3 500      
شهیدآباد آوج      1   3.2 500      
پروان آوج    1             1
چنگوره آوج        1 7        
سبزک آوج          1        
پرسپانج آوج    1              
بهشتیان آوج        3.8 1.5       1
شوراب آوج                   
مصرآباد آوج          0.5        
نصرت آباد آوج            100      
قوزلو آوج                   
بی آب آوج                   
آزانبار آوج                  1
نجف آباد آوج                   
دشتک  آوج                   
مجتمع حصار ولیعصر آوج          2 400      
مجتمع شاخدار آوج          0.5 100      
مجتمع خرقان شرقی آوج        1   150      
مجتمع خرقان غربی  آوج            400      
جمع 16 11 20 54.82 91.3 13670 600 2 12

 

تاریخ بروزرسانی:1397/04/26