ليست كارگزاران ICT شهرستان تاکستان

رديف نام ونام خانوادگی نام شهرستان نام بخش دهستان روستا شماره تلفن شماره همراه
1 عبداله نور محمدی تاكستان اسفرورین اک اك 5323000 9127817218
2 نصرت اله بابا تاكستان اسفرورین خرم آباد ديال آباد 5372119 9192885786
3 شعبان شقاقی پور تاكستان اسفرورین اک لوشكان 35525333 9198496936
4 محبوبه اکبری تاكستان اسفرورین اک محمود اباد 58309089 9122822898
5 حسین نیک نام تاكستان اسفرورین اک ولازجرد 355266000 9128815464
6 رحمت اله زمانی تاكستان ضیا آباد دودانگه سفلی آزادده 58562040 9195104354
7 عباس شهسواری تاكستان ضیا آباد دودانگه علیا اورنه 35625310 9198878065
8 مهدی قلی بیگلو تاكستان ضیا آباد افشاریه برزلجين 35724290  
9 علی فصیحی رامندی تاكستان ضیا آباد افشاریه پناه آباد 35722001 9196600837
10 بهمن اسلامی تاكستان ضیا آباد دودانگه علیا جرندق 58574070 9128818826
11 رضا اسماعیلی تاكستان ضیا آباد رامند شمالی جهان اباد 58593040 9191839428
12 تیمور بختیاری تاكستان ضیا آباد دودانگه سفلی چوزه 35627232 9102083211
13 علی شاعری تاكستان ضیا آباد دودانگه سفلی حسن اباد سادات 58564046 9196584074
14 مریم  رستمی تاكستان ضیا آباد دودانگه سفلی حسين آباد 83090321 9192887812
15 سعید رضایی تاكستان ضیا آباد رامند شمالی داكان ورادكان 5732222 9191857625
16 امیر فتحی زهرایی تاكستان ضیا آباد افشاریه رحيم اباد 35725333 9191850506
17 محمد رضا رستمی تاكستان ضیا آباد رامند شمالی ساج 35626333 9191857527
18 خلیل نعیمی تاكستان ضیا آباد دودانگه سفلی شاكين 58565582 9195430898
19 نعمت اله صالحی علیائی تاكستان ضیا آباد افشاریه شنستق عليا وسفلي 35726300 9127825393
20 یزدان بابائی محمدی تاكستان ضیا آباد افشاریه شيزند 35727333 9128804588
21 حمید رضا حیدری تاكستان ضیا آباد رامند شمالی قاسم اباد 35723333 9193868443
22 اسلام صادق بیگی تاكستان ضیا آباد دودانگه علیا قراچه قيا 58567010 9127817821
23 داود غلامحسینی تاكستان ضیا آباد دودانگه سفلی قرمزاباد 58565031 9108384424
24 نسرین جلیلوند تاكستان ضیاء آباد نرجه قره باغ 9192885098 9192885098
25 معصومه اکبری تاکستان مرکزی نرجه  طیوقچی   9191805231
26 حسین رنجبر تاكستان مرکزی دودانگه علیا احمد اباد 58309088 9193487709
27 مرتضی آقاجانی تاكستان مرکزی قاقازان غربی انداق 35279200 9300310166
28 علی دل افکار تاكستان مرکزی دودانگه علیا حيدريه 5682200-5682308 9193861458
29 محرم ورسه تاكستان مرکزی خرم آباد خرم آباد 34439200 9127808387
30 مهدی آذربایجانی تاكستان مرکزی قاقازان شرقی خورهشت 35683333 9191874551
31 حسنعلی صفدری تاكستان مرکزی قاقازان شرقی داغلان 35277333 9128838423
32 حمید اسدالهی تاكستان مرکزی قاقازان شرقی دولت آباد 35273333 9197409788
33 محمد نجفی تاكستان مرکزی قاقازان شرقی شيرازك 57582758 9195861731
34 علی حسین عبداللهی تاكستان مرکزی اک قرقسين 35524201 9351572996
35 هاجر ذوالقدر تاكستان مرکزی قاقازان غربی قلات 58359045 9195997560
36 محسن کریمی تاكستان مرکزی قاقازان شرقی قميك 35680333 9128830373
37 عباس آشوری تاكستان مرکزی قاقازان شرقی كندر 35688500 9127870395
38 رمضا نعلی ربیعی تاكستان مرکزی قاقازان غربی كنشكين 35437333 9128834881
39 حسین محمودی تاكستان مرکزی خرم آباد كهك 34437000 9192823818
40 موسی ملکی تاكستان مرکزی قاقازان غربی مشكين 58309043 9193822454
41 تهمینه جهانشاهی تاكستان مرکزی دشتابی غربی مهدي اباد بزرگ 33484333 9193816697
42 عزیز اله آقاجانی تاكستان مرکزی شهر نرجه 5332000 9127888011
43 مهدی قاسمی تاكستان مرکزی قاقازان غربی نيكوئيه 35433333 9128824077
44 قدرت اله محمدی تاكستان مرکزی قاقازان شرقی يحيي آباد 35275333 9128806322

ویرایشگر: مدیر سیستم

تاریخ بروزرسانی :1397/05/17